Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2021

Chiều ngày 11/01/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng Một. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Thông báo nội dung kỳ họp thứ hai mươi hai HĐND tỉnh; Dự thảo Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Dự thảo kịch bản về hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và chế độ làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

140121.JPG

Trong tháng 01/2021, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh để thực hiện quy trình về công tác cán bộ và xem xét quyết định 10 nội dung có tính cấp bách, phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện công tác thi đua khen thưởng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Do vậy, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là cần đánh giá toàn diện, khách quan những ưu điểm đã đạt được, những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng và các kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của HĐND cho nhiệm kỳ tới.

 Xem xét về nội dung Quyết định về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và chế độ làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn, Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, tiếp tục rà soát nội dung về tổ chức, biên chế... bảo đảm đúng các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo đúng lộ trình, kế hoạch đã thống nhất.

                                                                                                     VH