Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giới thiệu chung

Submitted by Ban biên tập HĐND Tỉnh on 19 January 2018

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

1. Chức năng

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

2. Nhiệm vụ của các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh

2.1. Phòng Tổng hợp

a) Tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hằng tháng, quý, sáu tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức phục vụ thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ghi biên bản các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo công tác; tham mưu, phục vụ các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

đ) Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động kiểm tra, giám sát; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị về giám sát.

e) Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân.

f) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết; tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp trước.

g) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án luật, dự án pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

  h). Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh công tác bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện.

i) Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; giúp việc các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

j) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

k) Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan liên quan.

l) Khai thác, cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để phục vụ biên tập, cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

2.2. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

a) Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng theo phân cấp; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động; công tác hành chính, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; thực hiện quy chế dân chủ, quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động và của cơ quan.

b) Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng xây dựng lịch làm việc hàng tuần của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất theo lĩnh vực được phân công.

c) Thực hiện công việc đón tiếp, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phục vụ tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; ghi biên bản các cuộc họp do Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.

đ) Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị trang thông tin điện tử, hệ thống văn phòng điện tử và mạng nội bộ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; cung cấp thông tin về hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trên trang thông tin điện tử của Văn phòng.

e) Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, bảo vệ, lễ tân của cơ quan; giúp việc các ban chỉ đạo, các hội đồng của Văn phòng thuộc lĩnh vực được phân công.

f) Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác tài chính, quản lý tài sản, kho quỹ theo quy định; bảo đảm các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

g) Thực hiện việc lập dự toán, quyết toán tài chính theo quy định; tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, trang thiết bị; theo dõi, quản lý, kiểm kê tài sản; tổ chức thanh lý đối với những tài sản không có nhu cầu sử dụng của cơ quan theo quy định của pháp luật.

h) Quản lý phương tiện ô tô và điều hành đội xe; thực hiện điều xe, phân công lái xe, cấp phát, thanh toán xăng dầu đảm bảo phục vụ công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.