Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Ủy ban nhân dân tỉnh

Sáng ngày 29/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo huy động các nguồn vốn được 25.390 tỷ đồng bằng 159% mục tiêu của chương trình đề ra. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư, bước đầu hình thành việc sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, thu hút một số doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… góp phần nâng cao nhận thức và đời sống văn hóa tinh thần của người dân, xóa đói giảm nghèo, thay đổi bộ mặt nông thôn. Bộ máy quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm, củng cố, kiện toàn, sắp xếp theo quy định và hoạt động có hiệu quả. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 11,54 tiêu chí/xã, có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết đạt được còn có những tồn tại hạn chế như Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn hẹp; Sản xuất chưa có sự gắn kết chặt chẽ với thị trường, việc nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả chưa cao, quy mô của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn nhỏ; thiếu các cơ sở chế biến, cơ sở bảo quản…

310520.JPG

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ngành thực hiện tốt chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; ưu tiên phân bổ, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục rà soát, đề xuất, điều chỉnh, ban hành mới các cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất; quan tâm quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng tốt các công trình hạ tầng sau đầu tư....

 

Lương Linh