Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Hoạt động của HĐND tỉnh Quý I; Chương trình hoạt động Quý II năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh quý I;

Chương trình hoạt động quý II năm 2018

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH QUÝ I NĂM 2018

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ bảy (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Hoạt động của HĐND tỉnh tháng 02; Chương trình hoạt động tháng 3/2018

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 02;

Chương trình hoạt động tháng 3 năm 2018

 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND TỈNH THÁNG 02 NĂM 2018

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

a) Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, kiểm tra, giám sát

Subscribe to Báo cáo hoạt động