Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử

Ngày 25/01/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 trên địa bàn tỉnh

Tin tức sự kiện

Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh và công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tin tức sự kiện

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 11/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ngày 14/01/2021 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên Chi bộ

Tin tức sự kiện

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Căn cứ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra năm 2020

Subscribe to Tin tức sự kiện