Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hoạt động của HĐND tỉnh tháng 7; Chương trình hoạt động tháng 8 năm 2018

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7;

Chương trình hoạt động tháng 8 năm 2018

 
 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH THÁNG 7

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chủ động tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong việc xem xét điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung kỳ họp và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp như: truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi diễn biến kỳ họp; câu hỏi chất vấn và đơn vị chuẩn bị trả lời chất vấn; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp tài liệu kỳ họp cho đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu; công tác hậu cần, trang trí, nghi thức kỳ họp …, đảm bảo kỳ họp diễn ra thuận lợi và thành công.

Chủ tọa kỳ họp điều hành chương trình kỳ họp hợp lý, khoa học, chất lượng. Các báo cáo trọng tâm trình bày tại phiên khai mạc và được truyền hình trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi. Các dự thảo tờ trình, nghị quyết trình bày ngắn gọn, rõ ràng, làm rõ sự cần thiết, phản ánh đầy đủ nội dung, dành thời gian cho đại biểu nghiên cứu. Việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh được quan tâm chỉ đạo trên tinh thần cầu thị, dân chủ, có trách nhiệm (có 11 ý kiến chất vấn với 13 nội dung của đại biểu, đã được các sở, ngành trả lời bằng văn bản, trong đó có 06 ý kiến được đại diện lãnh đạo sở, ngành trả lời chất vấn tại kỳ họp; 04 nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, đề nghị giải trình, làm rõ tại kỳ họp); đại biểu HĐND tỉnh có mặt nhất trí biểu quyết thông qua 21 nghị quyết (trong đó, có 02 Nghị quyết về công tác nhân sự).

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Thư ký kỳ họp và Ban Pháp chế HĐND tỉnh hoàn thiện các nghị quyết, biên bản kỳ họp trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực và gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; chỉ đạo xây dựng và kịp thời ban hành báo cáo kết quả kỳ họp gửi đại biểu HĐND tỉnh làm tài liệu tiếp xúc cử tri theo quy định.

2. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

a) Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp

Tổ chức phiên họp Thường trực triển khai công tác tháng 7/2018 để chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động chung của toàn cơ quan; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp và thực hiện theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đầy đủ, kịp thời; triển khai tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra.

b) Hoạt động kiểm tra, giám sát

Qua giám sát thường xuyên cho thấy, trong tháng 7/2018, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018; công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội đúng quy định pháp luật, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018; chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tập trung chỉ đạo quản lý điều hành thu, chi ngân sách; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị... 

Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành 158 Quyết định (trong đó có 03 văn bản quy phạm pháp luật) để chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Đã thực hiện khảo sát thực tế 19 hộ gia đình tại 07 xã của 02 huyện; giám sát thông qua báo cáo đối với Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và 11 huyện, thành phố.

Tổ chức khảo sát 04 nội dung đối với các sở, ngành liên quan về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh[1].

c) Xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét cho ý kiến về 02 nội dung: (1) về việc bãi bỏ quy định một số mức chi cho cán bộ trực tiếp thực hiện quản lý, thu nộp phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh; (2) về việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

d) Một số hoạt động khác

- Tham mưu, giúp Đảng Đoàn HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung sau: (1) Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Dự thảo Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (3) dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; (4) dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

- Tham dự các hội nghị do tỉnh tổ chức; hội nghị trực tuyến học tập, quán triết Nghị quyết Hội nghị TW 7 Khóa XII; tham gia các hoạt động nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; dự và chỉ đạo kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND 11 huyện, thành phố; dự Hội thảo của Hội đồng dân tộc Quốc hội tại tỉnh Đăk Lăk; Tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đi thăm, xúc tiến hợp tác tại Liên bang Nga;….

3. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Hoạt động tiếp công dân: Trong tháng 7, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 12 lượt công dân (có 2 vụ đông người) đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng, và vụ việc thuộc các huyện, thành phố: Lạng Sơn, Chi Lăng, Lộc Bình và Cao Lộc,

Hoạt động tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Thường trực HĐND tỉnh nhận được 11 đơn kiến nghị, đề nghị của công dân; nội dung đơn liên quan đến việc đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, cấp đất tái định cư và một số nội dung khác; Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, xử lý theo quy định. Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 04 văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh về thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết đơn khiếu nại, quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại và 03 văn bản của các cơ quan chức năng báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân.

4. Kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

Trong tháng 7/2018, các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát qua văn bản  hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thông qua việc giám sát ban hành các quyết định của UBND tỉnh và giám sát các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; tích cực, chủ động tham gia thực hiện công tác chuẩn bị kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường HĐND tỉnh đảm bảo quy định; Tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh; họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; dự kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND các huyện, thành phố; dự tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018; tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh... Phối hợp thường xuyên với các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế: Tham mưu giúp Đảng Đoàn HĐND tỉnh góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giúp thường trực HĐND tỉnh rà soát các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ tám trước khi ban hành.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Hoàn thành báo cáo kết quả giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh. Tham mưu giúp Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh xử lý một số nội dung, vấn đề  thuộc lĩnh vực của Ban theo dõi, phụ trách.

Ban Văn hóa - Xã hội: Ban hành báo cáo kết quả giám sát về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2018; tham gia Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh đối với sở Giáo dục và Đào tạo. Tham mưu giúp Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh xử lý một số nội dung, vấn đề thuộc lĩnh vực của Ban theo dõi, phụ trách.

Ban Dân tộc: Ban hành báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở (2015-2018) đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh xử lý một số nội dung, vấn đề thuộc lĩnh vực của Ban theo dõi, phụ trách.

5. Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh        

Văn phòng tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động giám sát, khảo sát đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ động, tích cực, phối hợp tham mưu chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh; tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị các điều kiện, thiết bị, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Viễn thông Lạng Sơn tỉnh triển khai phẩn mềm “Hệ thống quản lý nghiệp vụ HĐND” phục vụ việc khai thác văn bản tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Tham dự họp định kỳ UBND và họp Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7/2018. Phục vụ hoạt động tiếp công dân, xử lý chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo và phối hợp đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo quy định. Tổ chức, phục vụ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2018.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ cử đại biểu tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đi thăm, xúc tiến hợp tác tại Liên bang Nga.

Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, lao động kịp thời, các điều kiện vật chất, kinh phí phục vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, thông tin, báo cáo theo quy định. Thực hiện hoàn thành các hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

6. Hoạt động của HĐND các huyện, thành phố

Trong tháng 7/2018, Thường trực HĐND huyện, thành phố đã thực hiện tốt hoạt động, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của  HĐND; thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND cấp huyện để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp để tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Tổ đại biểu thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; đồng thời tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện và chỉ đạo Thường trực HĐND cấp xã tổ chức kỳ họp HĐND theo quy định.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8

1. Thường trực HĐND tỉnh

Tổ chức họp triển khai công tác định kỳ tháng 8/2018 và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp, điều hoà hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh; đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh khóa XVI.

Chỉ đạo tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2018.

Chỉ đạo và triển khai kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh khóa XVI.

Chỉ đạo các Ban thực hiện giám sát thường xuyên đối với các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố theo quy định; Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, tổ giúp việc đoàn giám sát HĐND tỉnh tổng hợp các báo cáo, tham mưu cho HĐND tỉnh thực hiện giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tham mưu triển khai chương trình Đoàn giám sát số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tập thể và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan và Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung bài tham luận và các điều kiện tổ chức đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị trao Thường trực  HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ năm tại tỉnh Sơn La.

Dự họp các hội nghị do tỉnh tổ chức; tham gia các hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khi đoàn đến công tác tại địa phương.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thành lập Đoàn giám sát và xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát về tình hình thực hiện, chấp hành pháp luật trong xây dựng và quản lý quy hoạch khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tốt chế độ thông tin cho các đại biểu HĐND tỉnh và các hoạt động của Văn phòng đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

2. Các Ban của HĐND tỉnh

Thực hiện giám sát thường xuyên đối với các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố theo quy định; việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với lĩnh vực các Ban phụ trách. Đôn đốc các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định thực hiện các nghị quyết của kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định văn bản và xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các Ban; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo lịch phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh năm 2018.

Ban Pháp chế: Xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã đối với một số huyện.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Tham mưu cho HĐND tỉnh tiến hành giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham mưu cho Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch giám sát về tình hình thực hiện, chấp hành pháp luật trong xây dựng và quản lý quy hoạch khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội: Thành lập Đoàn giám sát và xây dựng kế hoạch giám sát việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học trên địa bàn tỉnh;   

Ban Dân tộc: Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2017; tiếp tục tổ chức hoạt động khảo sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành về chính sách dân tộc.

3. Văn phòng HĐND tỉnh

Tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2018.

Thực hiện chế độ báo cáo, hội họp, công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo theo quy định bảo mật của đảng, nhà nước; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công chức, lao động cơ quan nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương thực hiện các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, chất lượng và phối hợp đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động chung của toàn cơ quan. Phục vụ tốt chuyến công tác của Thường trực HĐND tỉnh.

4. Thường trực và các ban HĐND các huyện, thành phố

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện, thành phố năm 2018. Phối hợp giải quyết kịp thời, chất lượng các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2018 cho đại biểu HĐND trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp.

 

[1] Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp và việc nghiên cứu các đề tài khoa học; khắc phục tình trạng các đề tài nghiên cứu có tính thực tiễn không cao, không có khả năng nhân rộng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ xây dựng nhãn mác và thương hiệu của một sô sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhằm nâng cao giá trị và tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Việc triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 13/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; công tác quản lý, kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025. Tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của một số Hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh và nội dung Nghị quyết về thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.