Skip to main content

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập HĐND Tỉnh on 19 January 2018

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 0205 3813 578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn