Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát

Trong hai ngày 29, 30/10, đoàn Giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập và huyện Tràng Định. Tham dự Đoàn giám sát có các thành viên Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện Đình Lập, Tràng Định, Văn phòng HĐND tỉnh.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các kiến nghị trong việc thực hiện Đề án xây dựng và quy hoạch các điểm vui chơi thanh thiếu nhi tại các huyện, thành phố và cơ sở gắn với Trung tâm văn hóa thể thao cộng đồng, giai đoạn 2012-2020 (tại Báo cáo số 455/BC-HĐND-VHXH ngày 16/7/2018 của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh), cụ thể: công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; những khó khăn, hạn chế trong việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát đồng thời xem xét các kiến nghị, đề xuất của các huyện trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng và quy hoạch các điểm vui chơi thanh thiếu nhi tại các huyện, thành phố và cơ sở gắn với Trung tâm văn hóa thể thao cộng đồng, giai đoạn 2012-2020.

031120-1.jpg

Giám sát thực tế tại địa bàn huyện Đình Lập và Tràng Định cho thấy, giai đoạn 2012-2020, việc triển khai thực hiện Đề án được các cấp ủy, chính quyền các huyện quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả và đã được mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Quá trình thực hiện Đề án xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, tích cực trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; việc huy động nguồn lực trong đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa- thể thao cơ sở như hiến đất xây dựng nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng sân tập thể dục thể thao, tham gia truyền dạy, phát huy vốn văn hóa, văn nghệ dân gian như hát then, hát sli,... đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, góp phần chuyển biến bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

031120-2.jpg

Tại các buổi giám sát, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi và đề nghị lãnh đạo huyện làm rõ hơn một số vấn đề trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án như: vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự phối hợp giữa các ban ngành trong chỉ đạo, thực hiện đề án; công tác chỉ đạo, quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng và kinh phí đầu tư xây dựng các điểm vui chơi thanh thiếu nhi, nhà văn hóa thôn, khối phố, sân tập thể dục thể thao xã, thị trấn; công tác xã hội hóa trong thực hiện Đề án; các khó khăn vướng mắc và định hướng khắc phục để triển khai thực hiện Đề án ngày càng thực chất…Các huyện cũng đã đề xuất, kiến nghị với tỉnh sớm ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa, thể thao ở cơ sở; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn trong việc quản lý, tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện những kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tại các huyện Đình Lập, Tràng Định về Đề án xây dựng và quy hoạch các điểm vui chơi thanh thiếu nhi tại các huyện, thành phố và cơ sở gắn với Trung tâm văn hóa thể thao cộng đồng, giai đoạn 2012-2020, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, gắn thực hiện Đề án với các mục tiêu phát triển văn hóa, kinh tế-xã hội của địa phương; tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có Nhà thiếu nhi cấp huyện; nghiên cứu đổi mới cách thức tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt,… nhằm tạo động lực thúc đẩy thực hiện Đề án trên địa bàn đạt hiệu quả.

 Hoàng Thị Hậu