Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 19-22/5/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số” và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020; theo đó, giám sát trực tiếp đối với UBND xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình; UBND các huyện Lộc Bình và Tràng Định; Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh; đồng thời giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện.

260520.jpg

Đoàn giám sát làm việc đối với UBND huyện Tràng Định

 

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ, Sở Y tế đã tổng hợp có 5.056 trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ 2 triệu đồng/người, chủ yếu thuộc đối tượng sinh một hoặc hai con được hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định; giai đoạn 2015- 2019 đã thực hiện hỗ trợ 2.968 trường hợp, tổng kinh phí hỗ trợ là 5.936 triệu đồng, đạt 85,7% tổng vốn được cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như ngân sách Nhà nước cấp để hỗ trợ cho các đối tượng chậm; chưa ban hành hướng dẫn lập, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí và thu hồi kinh phí nên việc triển khai thực hiện chưa thống nhất; một số đối tượng thuộc diện thụ hưởng chưa được cấp kinh phí theo quy định; còn có 42 trường hợp vi phạm cam kết sinh con thứ ba, trong đó còn 12 trường hợp chưa thu hồi kinh phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức,....

Theo số liệu báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh từ năm 2015 đến tháng 02/2020 cho thấy: Toàn tỉnh có 750 trường hợp tảo hôn và có 03 cặp hôn nhân cận huyết thống; ngân sách Trung ương phân bổ để triển khai thực hiện Đề án là 1.320 triệu đồng, đạt 68% nhu cầu kế hoạch. Việc triển khai thực hiện mô hình điểm tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình (sau sáp nhập nay là xã Thống Nhất) đạt hiệu quả cao, đến nay còn 02 cặp tảo hôn và không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện các nội dung và kết quả giám sát, Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo và kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo quy định.

Kim Chi