Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về tình hình hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Trong các ngày 10-11/11/2020 và ngày 13/11/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát trực tiếp đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND huyện Hữu Lũng, UBND thành phố Lạng Sơn; 05 Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn. Đồng thời, Đoàn thực hiện giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với UBND 09 huyện còn lại.

Theo báo cáo của các đơn vị, tính đến hết tháng 10/2020 toàn tỉnh có 308 HTX, trong đó có 216 HTX nông nghiệp (tăng 108 HTX so với năm 2017); HTX nông nghiệp có trên 3.300 thành viên với 4.490 người lao động. Qua thực tế giám sát, Đoàn nhận thấy, từ khi triển khai Luật HTX năm 2012, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền về kinh tế hợp tác, HTX và liên kết trong sản xuất đã được quan tâm, bước đầu làm thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân về tầm quan trọng và vai trò của kinh tế HTX trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời quan tâm thực hiện một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX và lồng ghép từ các nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh.

171120-1_3.jpg

Đoàn giám sát làm việc tại UBND Thành phố Lạng Sơn

Nhìn chung, hoạt động các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang từng bước đổi mới và được nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế HTX nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như quy mô các HTX nông nghiệp còn nhỏ; trình độ, năng lực quản lý, quản trị còn hạn chế; hầu hết HTX đều chưa có trụ sở làm việc, kho bãi; thiếu vốn để sản xuất - kinh doanh; việc tiếp cận với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng khó khăn; nhiều HTX nông nghiệp còn lúng túng trong định hướng hoạt động và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; số lượng HTX nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả còn nhiều; một số HTX nông nghiệp ngừng hoạt động chậm tiến hành thủ tục giải thể…

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã phân tích thêm những vấn đề có tính khả thi để các sở, ngành chức năng quan tâm, tham mưu với UBND tỉnh trong triển khai thực hiện và vận dụng cơ chế, chính sách cho HTX trong thời gian tới. Đoàn giám sát sẽ xây dựng báo cáo theo quy định và kiến nghị một số vấn đề đối với Trung ương, UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, HTX nói chung và HTX nông nghiệp nói riêng để phát huy vai trò của kinh tế tập thể góp phần vào công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Kim Chi