Chiều ngày 11/11/2022, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp giải trình quý IV năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Văn Lãng và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

151122-1. Đc Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung trong phiên họp giải trình.JPGĐồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung trong phiên họp giải trình

 

Trong phiên họp, các đại biểu đã nghe Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo làm rõ về tình hình, kết quả thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022; nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo làm rõ về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, trong năm 2021, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã hòa giải thành 3.052/4.098 vụ việc, đạt tỷ lệ 75%; 09 tháng đầu năm 2022, các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã hoà giải thành 1.879/2.604 vụ việc, đạt tỷ lệ 72% (còn 32 vụ đang giải quyết). Một số huyện đạt tỷ lệ hòa giải thành cao trên 80% như: Bắc Sơn, Cao Lộc. Thông qua hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải đã góp phần tích cực đưa chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng nâng lên. Qua đó đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư vượt cấp, tiết kiệm thời gian và nguồn lực của cơ quan nhà nước và công dân. Các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả, trách nhiệm của Sở tư pháp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở; Kết quả tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hòa giải; Tình hình và kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; Việc bố trí, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở; Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Về kết quả đăng ký đất đai lần đầu đối với tổ chức: tính đến thời điểm báo cáo, thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với tổ chức được 775/822 thửa đất, đạt 94,3 % kế hoạch. Kết quả đăng ký đất đai lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân tại cấp huyện lũy kế từ khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND đến nay đã thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần đầu được 21.503 thửa/430.000 thửa đất, đạt 5% kế hoạch. Các đại biểu đã nêu câu hỏi đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan giải trình về các vấn đề: Kết quả tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về đất đai và nội dung Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh; Công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác đăng ký đất đai; Kết quả xây dựng dự toán kinh phí thực hiện đăng ký đất đai; Công tác phối hợp với UBND các huyện, các sở, ngành có liên quan...

151122-2. Đc Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp giải trình.JPG

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp giải trình

 

Phát biểu kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, trách nhiệm của ngành Tư pháp và ngành Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí yêu cầu: Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai chỉ đạo điểm nhằm nâng cao tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn toàn tỉnh đạt 80%. Trong đó quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo các huyện có tỷ lệ hòa giải thành thấp có biệp pháp tối ưu để từng bước cải thiện tỷ lệ hòa giải thành đáp ứng theo chỉ tiêu quy định. Tăng cường tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại các huyện, các xã. Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở hàng năm. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường Phối hợp với UBND các huyện thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai để nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát, tổng hợp đánh giá lại số liệu các thửa đất thuộc trường hợp đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận. Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế về miễn giảm phí, lệ phí hoặc hỗ trợ phí, lệ phí trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chỉnh lý, điều chỉnh thông tin về đất đai đối với người sử dụng đất thuộc đối tượng sát nhập xã, thôn, các hộ hiến đất để thực hiện các công trình công cộng, thực hiện việc xây dựng nông thông mới….

Vương Huy