Trong các ngày 19-20/9/2022 Ban Kinh tế- Ngân sách tổ chức thẩm tra 08 nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: (1) Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; (2) Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; (3) Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023; (4) Bổ sung Cụm công nghiệp Văn Lãng 2, Cụm công nghiệp Minh Sơn huyện Hữu Lũng vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025; (5) Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (6) Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (7) Điều chỉnh Danh mục các dự án phải thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (8) Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

220922.jpgĐ/c Hoàng Văn Tài, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

 

Tại các buổi thẩm tra các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị cơ quan giải trình làm rõ một số nội dung liên quan; các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Ban Kinh tế- Ngân sách tỉnh sẽ nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng báo cáo thẩm tra theo quy định trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kim Chi