Ngày 30/3, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3/2021. Trong tháng, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến, triển khai kịp thời trong cán bộ, công chức, người lao động về nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;…Quan tâm công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hiện nay, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh có 29 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên dự bị; đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ về thành lập Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trình cấp ủy cấp trên theo quy định; cử 02 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021; Ban Chấp hành Chi bộ cho ý kiến về bổ nhiệm 04 đồng chí, tiếp nhận và bổ nhiệm 01 đồng chí lãnh đạo các phòng trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo quy định. Chỉ đạo các bộ phận tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả. Cùng với đó, Chi bộ cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong tháng 4/2021, trong đó tập trung chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để nghe một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giải trình về tình hình thực hiện một số cơ chế, chính sách, đề án trên địa bàn tỉnh; hoạt động khảo sát, giám sát; việc giải quyết các kiến nghị của cử tri,....

310321.jpg

Đảng viên trình bày nội dung sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã được nghe, trao đổi về nội dung chuyên đề “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ hoạt động của cơ quan”, qua đó góp phần nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Kim Chi