Thực hiện Chương trình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020. Từ ngày 09-11/9/2020 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg đối với UBND huyện Bắc Sơn, Chi Lăng; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH), Ban Dân tộc tỉnh; gặp gỡ, trao đổi trực tiếp 08 hộ gia đình thụ hưởng chính sách; giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Hữu Lũng, Đình Lập, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan, Văn Lãng. Trước đó, Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát tại huyện Bình Gia, Cao Lộc.

Thông qua cuộc giám sát để nắm được việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, số đối tượng có nhu cầu được hỗ trợ chính sách theo Quyết định. Qua đó, đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, hạn chế, từ đó đề xuất, kiến nghị các đơn vị được giám sát và ngành chức năng có biện pháp thực hiện chính sách đạt hiệu quả.

170920-1.jpg

Đoàn giám sát thực tế tại hộ gia đình đăng ký nhu cầu hỗ trợ về đất sản xuất

(thôn Nà Lìu, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng)

Kết quả giám sát cho thấy thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã có sự tập trung chỉ đạo triển khai Quyết định 2085/QĐ-TTg và tuyên truyền đến Nhân dân qua nhiều hình thức, nhất là đến các đối tượng có đủ điều kiện thụ hưởng chính sách. Hằng năm căn cứ danh sách đã được phê duyệt, UBND các huyện chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, thống kê, tổng hợp và điều chỉnh phê duyệt danh sách đối tượng, đồng thời báo cáo với Ban Dân tộc tỉnh, nhưng việc phân bổ vốn của Trung ương chậm nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách trên địa bàn. Qua giám sát, cũng thấy rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác triển khai, tuyên truyền tại một số địa phương chưa tốt, chưa đầy đủ nội dung của Quyết định 2085/QĐ-TTg và các văn bản liên quan, cùng với việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến huyện chưa cụ thể, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm thực hiện để phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kết thúc các buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác triển khai, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg; đồng thời, cũng chỉ ra hạn chế trong thời gian qua cần khắc phục và đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện khẩn trương tổ chức rà soát lại đối tượng, nội dung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng đảm bảo đúng quy định. Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo và kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Kim Chi