BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 01;

Chương trình hoạt động tháng 02 năm 2018

 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND TỈNH THÁNG 01 NĂM 2018

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ bảy (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Quyết định số 658-QĐNS/TW ngày 09/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ bảy để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và tổng kết công tác HĐND năm 2017.

Kỳ họp đã thực hiện tốt các nội dung Chương trình đề ra. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn thiện nghị quyết để Chủ tịch HĐND tỉnh ký, lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

a) Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, kiểm tra, giám sát

Tổ chức họp triển khai công tác tháng 01/2018 chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động chung của toàn cơ quan; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, triển khai xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát quý I và năm 2018 theo Kế hoạch số 616/KH-HĐND ngày 30/11/2017 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018. Chỉ đạo công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư  khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành 235 Quyết định (trong đó có 04 văn bản quy phạm pháp luật) về chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố Lạng Sơn được ban hành đảm bảo theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định.

b) Xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Tham mưu, phục vụ Đảng đoàn thẩm định một số đề án, dự thảo chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy: thẩm định chủ trương điều chỉnh dự án Bãi đỗ xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Bình Nghi; thẩm định chủ trương thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng Khu Chế xuất 1 thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho 4 xã An toàn khu và Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tổ chức họp xem xét việc cho ý kiến về việc điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018; về sử dụng nguồn vốn dự phòng Trung hạn giai đoạn 2016-2020; về Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3); về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018; về công bố văn bản QPPL hết hiệu lực do HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành; về đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Ban hành Quyết định phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

c) Một số hoạt động khác

Tham gia tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn; dự hội nghị tổng kết công tác năm của một số ban, ngành trên địa bàn; tham dự họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự hội nghị trực tuyến của tỉnh và Trung ương tổ chức; tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 01/2018.

Tổ chức hội nghị đánh giá, phân loại  cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

3. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

 Trong ngày tiếp công dân theo định kỳ, đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp 13 lượt công dân đến kiến nghị, khiếu nại, đề đạt nguyện vọng, trong đó có 02 vụ việc đông người, gồm 09 công dân đại diện cho một số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại khiếu nại, thắc mắc liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án; 03 công dân ở huyện Đình Lập, đề nghị giải quyết chế độ nghỉ việc trước ngày 01/01/1995.

Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 16 đơn của công dân, trong đó 01 đơn khiếu nại, 08 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại Quyết định giải quyết đơn của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, đề nghị xem xét giải quyết tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; kiến nghị liên quan các cơ quan tư pháp và một số nội dung khác. Thường trực HĐND tỉnh đã giao Văn phòng HĐND tỉnh vào sổ, tham mưu, xử lý để hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh nhận được 04 văn bản của các cơ quan chức năng báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân. Nhận được 01 quyết định giải quyết đơn khiếu nại, 01 quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

Các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thông qua việc giám sát ban hành các quyết định của UBND tỉnh và giám sát các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; dự tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018. Tích cực tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh phục vụ Đảng đoàn thẩm định chủ trương về một số đề án, dự thảo chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy.

Trong tháng, các ban HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát quý I/2018 và năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn  giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Ban; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; việc giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri và những nội dung liên quan được Thường trực HĐND tỉnh giao.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Tập hợp tài liệu, nghiên cứu tham mưu cho HĐND tỉnh xây dựng đề cương giám sát chuyên đề về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng đề cương giám sát việc thực hiện các quy trình trong đầu tư xây dựng cơ bản. Tham mưu cho Thường trực về việc điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018; về sử dụng nguồn vốn dự phòng Trung hạn giai đoạn 2016-2020; về Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3)...

Ban Văn hóa - Xã hội: Triển khai xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc: Ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục những hạn chế và giải quyết các kiến nghị nêu trong báo cáo giám sát về tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng và hoạt động của đội ngũ nhân viên thú y, nhân viên khuyến nông cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2017 theo quy định. (UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện tại Công văn số 203/VP-TH ngày 19/01/2018).

5. Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh        

Văn phòng đã tích cực tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ bảy (bất thường) để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tổng kết hoạt động của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND năm 2017. Ngay sau kỳ họp đã hoàn thiện nghị quyết, biên bản kỳ họp theo quy định; lập hồ sơ trình Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Tham mưu khảo sát hiện trạng máy tính, hòm thư điện tử của Đại biểu HĐND phục vụ cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đối với đại biểu HĐND tại các kỳ họp.

Phục vụ tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thường lệ cuối năm; tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu xử lý, chuyển đơn thư, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá, phân loại công chức và người lao động, thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Tiếp tục tham mưu chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư.

Phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017; tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 theo quy định.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, thông tin, báo cáo theo quy định. Thực hiện hoàn thành tốt các hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

6. Hoạt động của HĐND các huyện, thành phố

Trong tháng 01/2018, Thường trực HĐND huyện, thành phố tiếp tục  thực hiện hoạt động, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của HĐND; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; chỉ đạo các Ban HĐND huyện giám sát các văn bản do UBND huyện và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn ban hành. HĐND một số huyện tổ chức kỳ họp bất thường để thành lập, sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Chỉ đạo các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2017.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2018

1. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

- Triển khai Chương trình công tác, xây dựng Chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát quý I và cả năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Tham dự Chương trình đón tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Doanh nghiệp Australia – Việt nam đến thăm, làm việc tại Lạng Sơn.

- Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thông qua việc dự các cuộc họp của UBND tỉnh, họp Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các văn bản do UBND tỉnh ban hành. Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án năm 2018. Các dự kiến chương trình giám sát của các Ban gửi cho Văn phòng vào trước ngày 25 tháng đầu quý để Văn phòng tổng hợp báo cáo Thường trực điều hòa.

- Phối hợp Ban Công tác đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội để thực hiện các quy trình tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Lạng Sơn.

- Tham gia các hoạt động chúc Tết và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn theo kế hoạch chung của tỉnh, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Văn phòng HĐND tỉnh

- Tham mưu, giúp việc HĐND, đại biểu HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

-  Tham mưu ban hành Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư do Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức.

- Tham mưu ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2018 của Đại biểu HĐND. Đề xuất việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ họp. Tham mưu cho Thường trực HĐND điều hòa chương trình giám sát của các Ban HĐND tỉnh năm 2018; thành lập tổ tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng bộ hồ sơ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI theo kế hoạch.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và các nhiệm vụ khác khi được phân công. Quán triệt các Chỉ thị, văn bản của Trung ương và của tỉnh đến toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan để tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

3. Thường trực HĐND và các Ban HĐND các huyện, thành phố

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, thành phố năm 2018; quan tâm giám sát thường xuyên các hoạt động của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Phối hợp giải quyết kịp thời, chất lượng các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định.