Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
609/BB-HĐND 07-07-2022 Biên bản Kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
573/BC-HĐND 01-07-2022 BC Thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
447/BC-ĐGS 24-05-2022 Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025
423/KH-ĐGS 16-05-2022 KH Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương 2022
184/KH-ĐGS 07-03-2022 KH Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025
1030/BB-HĐND 09-12-2021 Biên bản Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
991/BC-HĐND 03-12-2021 Báo cáo Thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024
992/BC-HĐND 03-12-2021 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
811/KH-HĐND 18-10-2021 Kế hoạch Kiểm tra, khảo sát việc tổ chức triển khai, thực hiện một số nghị quyết do HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành
221/KH-ĐGS 29-04-2021 Kế hoạch Giám sát tình hình, kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn