Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
102/KH-ĐBQH 01-09-2021 Kế hoạch khảo sát “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
101/KH-ĐBQH 01-09-2021 Kế hoạch Khảo sát tình hình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về thu ngân sách nhà nước năm 2021tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
642/GM-HĐND 31-08-2021 Giấy mời họp phiên giải trình tháng 9 của Thường trực HĐND tỉnh
644/KH-ĐGS 31-08-2021 Kế hoạch Giám sát tình hình, kết quả thực hiện một số tiêu chí tại xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
594/KH-HĐND 13-08-2021 Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tháng 9 năm 2021
581/HĐND-VP 12-08-2021 Về việc chuẩn bị báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ
546/GM-HĐND 31-07-2021 Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2021
417/TB-HĐND 06-07-2021 Thông báo Điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
415/HĐND-VP 05-07-2021 Về việc bổ sung nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
409/TB-HĐND 02-07-2021 Thông báo thay đổi thời gian phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2021 (8h00 ngày 08/7/2021)
403/HĐND-VP 01-07-2021 Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026
377/GM-HĐND 29-06-2021 Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2021 (14h00 ngày 02/7/2021)
355/HĐND-VP 17-06-2021 Về việc bổ sung nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
351/HĐND-VP 15-06-2021 Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
342/GM-HĐND 11-06-2021 Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2021 (14h00 ngày 15/6/2021)
344/TB-HĐND 11-06-2021 Thông báo dự kiến Chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
332/QĐ-HĐND 09-06-2021 Quyết định triệp tập kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
331/TB-HĐND 09-06-2021 Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
324/TB-HĐND 08-06-2021 Thông báo về việc hoãn Kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
316/TB-HĐND 05-06-2021 Thông báo thay đổi thời gian họp liên tịch dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
306/KH-HĐND 03-06-2021 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
236/TB-HĐND 06-05-2021 Thông báo thay đổi thời gian giám sát tại Sở LĐTBXH
232/HĐND 05-05-2021 Thông báo nội dung kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh
229/GM-HĐND 04-05-2021 Giấy mời kỳ họp thứ hai mươi ba (kỳ chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
224/GM-HĐND 29-04-2021 Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2021 (14h00 ngày 05/5/2021)
162/GM-HĐND 07-04-2021 Mời họp Thường trực HĐND nghe báo cáo, giải trình làm rõ về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách, đề án trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (13h30 ngày 12/4/2021)
155/TB-HĐND 06-04-2021 Thông báo Thay đổi thời gian khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn
145/TB-HĐND 02-04-2021 Thông báo thay đổi hình thức khảo sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với UBND huyện Văn Quan
138/KH-HĐND 30-03-2021 Kế hoạch khảo sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
124/KH-HĐND 16-03-2021 Kế hoạch Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh
118/TB-HĐND 16-03-2021 Thông báo Về việc thay đổi thời gian khảo sát về tình hình thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
104/KH-HĐND 04-03-2021 Kế hoạch Kiểm tra về tình hình thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
91/HĐND 26-02-2021 Kế hoạch khảo sát tình hình, kết quả thực hiện chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 tại các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Bắc Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT
69/GM-HĐND 04-02-2021 Giấy mời họp Ban Dân tộc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tinh (14h00 ngày 05/02/2021)
64/GM-HĐND 01-02-2021 Giấy mời họp xem xét, thống nhất về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (14h00 ngày 02/02/2021)
53/HĐND 22-01-2021 Thông báo nội dung kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021
50/GM-HĐND 21-01-2021 Giấy mời Dự kỳ họp thứ hai mươi hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
34/TB-HĐND 18-01-2021 Lịch thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ hai mươi hai HĐND tỉnh
40/TB-HĐND 18-01-2021 Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh
09/TB-HĐND 05-01-2021 Thông báo thay đổi thời gian họp Thường trực tháng 01/2021 (13h30 ngày 11/01)
03-GM/ĐĐHĐND 05-01-2021 Giấy mời dự họp thẩm định một số nội dung do Ban cán sự UBND tỉnh chuẩn bị để trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 4 (15h30 ngày 11/01)
04/TB-HĐND 04-01-2021 Thông báo Chương trình khảo sát thực địa dự án khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (14h00 ngày 06/01/2021)
01/GM-HĐND 04-01-2021 Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 01/2021
03/GM-HĐND 04-01-2021 Giấy mời thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn 2021-2025 (8h00 ngày 06/01/2021)
695/GM-HĐND 27-11-2020 Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh ngày 01/12/2020
662/GM-HĐND 11-11-2020 Giấy mời Dự kỳ họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khó XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
640/CTr-HĐND 06-11-2020 Chương trình Kiểm tra tình hình, kết quả triển khai một số dự án đường giao thông trên địa bàn huyện Đình Lập, Lộc Bình
635/TB-HĐND 04-11-2020 Thông báo thay đổi thời gian khảo sát tại UBND huyện Bắc Sơn và UBND huyện Văn Lãng
636/TB-HĐND 04-11-2020 Thông báo Chương trình giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh
627/TB-HĐND 02-11-2020 Thông báo Thay đổi thời gian khảo sát thực địa dự án đầu tư xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch huyện Chi Lăng
628/CTr-HĐND 02-11-2020 Chương trình khảo sát thực địa dự án khu đô thị mới hai bên đường quốc lộ 1 phía đông nam thị trấn Đồng mỏ, huyện Chi Lăng; tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, đầu tư XDCB, thu, chi ngân sách năm 2020 tại huyện Chi Lăng
616/KH-HĐND 30-10-2020 Kế hoạch Khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2020
612/TB-HĐND 30-10-2020 Thông báo Chương trình khảo sát thực địa dự án đầu tư xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch huyện Chi Lăng
608/TB-HĐND 29-10-2020 Thông báo Chương trình giámsát của Ban Dân tộc HĐND tỉnhvề tình hình, kết quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020
586/GM-HĐND 20-10-2020 Giấy mời dự phiên họp tháng 10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
583/TB-HĐND 19-10-2020 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tại thành phố Lạng Sơn (8h00 ngày 29/10)
584/TB-HĐND 19-10-2020 Thông báo thay đổi thời gian giám sát của Ban VHXH tại huyện Tràng Định, Đình Lập
578/TB-HĐND 15-10-2020 Thông báo Điều chỉnh lịch kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh tại huyện Đình Lập
580/TB-HĐND 15-10-2020 Thông báo Chương trình giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh
580/TB-HĐND 15-10-2020 Thông báo Chương trình giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh
561/TB-HĐND 07-10-2020 Thông báo Lịch giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính và việc nhập thôn, khối phố tại huyện Văn Quan
547/TB-HĐND 02-10-2020 Thông báo thay đổi thời gian giám sát tại huyện Lộc Bình
525/TB-HĐND 17-09-2020 Thông báo Lịch giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh
523/HĐND 15-09-2020 Thông báo thay đổi hình thức tổ chức giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa-Xã hội
519/GM-HĐND 11-09-2020 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười chín HĐND tỉnh
485/TB-HĐND 26-08-2020 Thông báo Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Bình Gia và huyện Cao Lộc
454/GM-HĐND 04-08-2020 Giấy mời dự phiên họp tháng 8 của Thường trực HĐND tỉnh
453 /TB-HĐND 04-08-2020 Thông báo khảo sát về việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI
422/HĐND 14-07-2020 Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
357/TB-HĐND 25-06-2020 Thông báo Lịch thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn (14h00 ngày 25/6/2020)
350/GM-HĐND 22-06-2020 Giấy mời họp Thường trực HĐND (8h00 ngày 30/6/2020)
265/TB-VP 16-06-2020 Thông báo địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn
323/TB-HĐND 10-06-2020 Thông báo Chương trình khảo sát thực địa Khảo sát một số dự án trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
318/TB-HĐND-KTNS 09-06-2020 Thông báo Lịch thẩm tra chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 –Km18)
312/TB-HĐND-VHXH 08-06-2020 Thông báo Điều chỉnh thời gian giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo
307/GM-HĐND 04-06-2020 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân tỉnh
285/TB-HĐND-KTNS 28-05-2020 Thông báo về việc thay đổi thời gian khảo sát tại UBND huyện Bình Gia
284/TB-ĐGS-VHXH 28-05-2020 Thông báo Chương trình giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
277/KH-ĐGS 21-05-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh
275/KH-HĐND-KTNS 21-05-2020 Kế hoạch Khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
276/KH-HĐND-KTNS 21-05-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020
270/GM-HĐND 20-05-2020 Giấy mời họp liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2020
267/TB-HĐND 19-05-2020 Thông báo về việc thay đổi thời gian giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh
263/KH-HĐND-VHXH 15-05-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
254/TB-HĐND 12-05-2020 Thông báo Điều chỉnh thời gian giám sát chuyên đề tại UBND tỉnh (Từ ngày 20/5 sang 29/5)
240/TB-HĐND 08-05-2020 Thông báo Về việc thay đổi thời gian giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Lộc Bình
239/TB-HĐND-PC 07-05-2020 Chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thực hiện quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh
230/TB-HĐND 04-05-2020 Thông báo điều chỉnh thời gian giám sát tại huyện Tràng Định
229/TB-HĐND 04-05-2020 Thông báo Chương trình giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
223/CTr-HĐND 29-04-2020 Chương trình Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020
216/TB-HĐND-KTNS 22-04-2020 Thông báo Chương trình khảo sát một số nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2020
214/KH-HĐND-VHXH 22-04-2020 Kế hoạch Khảo sát tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh
215/TB-HĐND-DT 22-04-2020 Thông báo Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Đình Lập và Lộc Bình
212/GM-HĐND 21-04-2020 Giấy mời Họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5
209/KH-HĐND-PC 20-04-2020 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh
140/GM-HĐND-VHXH 24-03-2020 Giấy mời thẩm định “dự thảo Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nội dung biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn”
134/HĐND-VP 21-03-2020 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh
125/GM-HĐND 18-03-2020 Giấy mời kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh
117/HĐND-VP 13-03-2020 Thông báo Nội dung kỳ họp thứ mười lăm của HĐND tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
120/TB-HĐND-VHXH 13-03-2020 Thông báo Chương trình giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn và Cao Lộc