Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2019

Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp triển khai chương trình công tác tháng 5/2019. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh tháng 04, chương trình hoạt động tháng 5/2019; dự thảo Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát năm 2018; Báo cáo tổng hợp các nội dung đề xuất giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 (lần 2); Báo cáo tổng hợp đề xuất các nội dung giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2019; dự thảo kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ 2011 đến nay về cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn; tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh về việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành xử lý nghiệp vụ HĐND tỉnh; tờ trình về việc chỉnh lý hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013- 2018.

Sau khi nghe các nội dung họp, các ý kiến đề xuất và thảo luận, kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo, tờ trình và giao Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo. Trong đó, nhấn mạnh nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 5/2019, gồm: Tập trung chỉ đạo hoàn thành giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện một số dự án trọng điểm từ 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề trước kỳ họp thứ mười hai, nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo Văn phòng tham mưu cho Thường trực và các Ban HĐND tỉnh về đánh giá việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Nhất trí lựa chọn 02 nội dung giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2019. Đồng thời, chỉ đạo ban hành Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ 2011 đến nay về cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn….

Tùng Lâm