Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thứ mười ba vào ngày 20/8/2019

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 489, ngày 12/8/2019 về việc tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo quy định.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét thông qua 5 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về chủ trương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với dự án: Xây dựng trụ sở Chi Cục thuế huyện Cao Lộc; Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020;  Nghị quyết về sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2018; Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các nội dung trên, kỳ họp cũng sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự kiện toàn ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Chương trình, kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tiến hành vào sáng ngày 20.8.2019.

VH