Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hoạt động giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2019, trong tháng 5/2019 (các ngày 08, 10,14,15/5/2019), Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Vy Thế Hồng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và xây dựng mô hình Khu dân cư kiểu mẫu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2018;Đoàn giám sátđãkhảo sát, giám sát trực tiếp đối với 07 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, 03 mô hình Khu dân cư kiểu mẫu, 05 mô hình phát triển sản xuất tại 07 xã thuộc 03 huyện (xã Gia Lộc, xã Bằng Mạc huyện Chi Lăng; xã Hưng Vũ, xã Chiến Thắng huyện Bắc Sơn; xãTân Việt, xã Trùng Quán, xã Bắc Lahuyện Văn Lãng); Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời giám sát qua báo cáo đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Qua giám sát nhận thấyđến hết năm 2018, toàn tỉnh 48/207 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 23,2%);91/207 xã đạt Tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất (đạt 43,96%); 148 HTX hoạt động lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản với tổng vốn đăng ký 132.129 triệu đồng với số thành viên 2.553 người, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm. Trong giai đoạn 2016-2018, xây dựng được 188 mô hình phát triển sản xuất (chủ yếu các sản phẩm chủ lực của địa phương như: rau an toàn, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp, chăn nuôi), trong đó 169 mô hình duy trì và nhân rộng (đạt 89,89%). Triển khai thực hiện xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu từ năm 2016 đến nay có 49 khu tại 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới,….Phân bổ nguồn vốn để thực hiện Tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và xây dựng mô hình Khu dân cư kiểu mẫu với tổng số 233.858 triệu đồng (nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 98.023 triệu đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 135.835 triệu đồng); huy động nguồn vốn của nhân dân, doanh nghiệplà 52.718 triệu đồng….

Trong những năm qua, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn của các cấp, các ngành đối với hoạt động của HTX nông nghiệp, các mô hình phát triển sản xuất và xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu được xây dựng, duy trì và đã có chuyển biến tích cực, nhận thức của nhân dân từng bước được nâng cao, đời sống của nhân dân được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số bất cập, hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tại một số xã chưa quyết liệt, còn lúng túng; công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao; một bộ phận nhân dân và một số HTX chưa chủ động, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước; công tác quản lý nhà nước đối với các HTX chưa được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên,...

Sau giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

                                      Kim Chi