Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HĐND tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; ngày 13/5/2019, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 271/KH-ĐGS về việc giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn. Mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; qua đó, kịp thời đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực các cơ chế chính sách trên địa bàn tỉnh.

Nội dung giám sát tập trung về việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay, về: chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và về thực hiện quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030.

Đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp đối với UBND tỉnh Lạng Sơn; các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, UBND các huyện: Bắc Sơn, Đình Lập, Lộc Bình, Hữu Lũng, Tràng Định; thời gian tiến hành khảo sát, giám sát dự kiến từ ngày 12/7-20/8/2019. Sau đó, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019.

VH