Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giám sát tình hình triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn

Trong các ngày 06, 07, 08/8/2019, Đoàn Giám sát số của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung giám sát đối với 04 Nghị quyết: (1) Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; (2) Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; (3) Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017- 2020; (4) Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030, tại 03 xã trên địa bàn 03 huyện (xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn; xã Châu Sơn, huyện Đình Lập; xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình), Đoàn giám sát đã khảo sát trực tiếp và trao đổi với đại diện 07 hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

2.Anh GS HDND (tai Bac Son).jpg

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm thăm quan mô hình trồng Cam đường canh tại xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn

Tại các buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao đối với UBND xã, UBND huyện trong việc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cán bộ, đảng viên, các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách và nhân dân. Đồng thời, đồng chí đề nghị đối với UBND xã, UBND huyện cần tập trung thực hiện các nội dung: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm, sự chủ động của cơ quan, các ban, ngành, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh; chú trọng kiểm tra, giám sát, định hướng cách tiếp cận và triển khai các chính sách; quan tâm khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật; thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình, dự án; tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

1.Anh GS HDND (tai Dinh Lap).JPG

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm phát biểu kết luận buổi giám sát tại UBND xã Châu Sơn, huyện Đình Lập

Qua giám sát, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                      Kim Chi