Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Trong các ngày 27/11 và ngày 29/11/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Đồng chí Vy Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; dự họp có các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh được Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra gồm: Báo cáo về tình hình công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác theo dõi đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

021219.jpg

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đều đồng tình, nhất trí với báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu bổ sung thông tin, số liệu báo cáo cho thống nhất, đánh giá rõ hơn về công tác dân tộc và một số chính sách dân tộc năm 2019; xem xét chỉnh sửa dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Đối với dự thảo nghị quyết về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 cần  rà soát, điều chỉnh số liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác và thống nhất, làm rõ nguyên nhân điều chỉnh từng loại rừng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành chuyên môn tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp hoàn thiện báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết theo quy định; Ban Dân tộc HĐND tỉnh xây dựng các báo cáo thẩm tra theo quy định trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI xem xét, quyết định.

Kim Chi