Ngày 27/11/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây là một trong những nội dung trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI xem xét, thảo luận để biểu quyết thông qua.

Theo dự thảo nghị quyết, chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước; Hỗ trợ hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố kênh mương. Chính sách này sẽ được áp dụng đối với tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; các cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Qua thảo luận Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí việc trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết, nhằm cụ thể hóa mức hỗ trợ của từng chính sách tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn. Chính sách đặc thù này cũng là một trong những nội dung khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

VH